Vše o pohledávkách >> Odpis pohledávky


Odpis pohledávky

Odpis pohledávky je poslední šance, jak alespoň částečně vyrovnat ztrátu z nedobytné pohledávky. Případně nemuset platit daň z příjmu, který jste ve skutečnosti neměli. Odpis nedobytných pohledávek má jasné zákonné podmínky, bez kterých nelze odpis nedobytné pohledávky provést.

Kdy je možné odepsat pohledávku

Odepsat si můžete prokazatelně nedobytnou pohledávku a to při splnění následujících podmínek:

 • Odpis pohledávky lze provést, pokud je vedeno účetnictví
 • O pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve výnosech
 • Vzniklý příjem nebyl osvobozen od daně
 • K pohledávce je možné uplatňovat opravné položky

Jak odepisovat pohledávky

Odepisovat pohledávky je možné v případě, že neexistuje šance na jejich vymožení. Pohledávka je označena za nedobytnou, pokud:

 • Soud zrušil konkurs u dlužníka pro nedostačující hodnotu jeho majetku a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty
 • Je klient v úpadku nebo mu hrozí úpadek v důsledku insolvenčního řízení
 • Dlužník zemřel a pohledávka nemohla být vymáhána na dědicích
 • Byl dlužník právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou
 • Je na majetek dlužníka, ke kterému se pohledávka váže, uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby
 • Je majetek dlužníka, ke kterému se pohledávka váže, postižen exekucí, a to na základě provedení této exekuce

Možnosti odepsání pohledávky

Odpisy pohledávek lze provést dvěma způsoby.

 • Účetní odpis pohledávek
 • Daňový odpis pohledávek

Každý věřitel musí sám posoudit, zda je pro něj efektivní vymáhat pohledávku a zda nebudou náklady na vymáhání pohledávek vyšší než případný zisk. Pokud neuznají vymáhání za efektivní, je lepší pohledávku odepsat.

Účetní odpis pohledávek

Účetní odpis pohledávky v podstat nemá žádný vliv na daňový základ věřitele. Toto řešení není ani upraveno zákonem a jedná se pouze o aktualizaci skutečného stavu účetnictví, které musí poskytovat věrný obraz o finanční situaci podniku.

Daňový odpis pohledávek

Daňový odpis pohledávek upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, přesně pak §24 odst. 2 y). Aby byl tento odpis účinný, musí respektovat pravidla pro odpis, uvedená výše.

Než přistoupíte k odepsání vaší pohledávky, vyzkoušejte všechny možné způsoby jejího vymožení. Obraťte se na nás, jsme vám k dispozici.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info