Účtování pohledávek

Správné účtování pohledávek vám zaručuje pořádek v hospodaření společnosti, přehled o finanční situaci i jistotu včasného řešení pohledávek. Účtová osnova má osm bodů (0 – 7), nebo také účtových tříd, podle kterých se účtují jednotlivé prvky hospodaření. Účtování pohledávek se obvykle provádí ve třetí skupině.

Třetí účtová třída – zúčtovací vztahy

 • Většina zúčtovacích vztahů společnosti se řadí do třetí třídy
 • Podstatou vzniku obchodních pohledávek je časový nesoulad mezi provedením výkonu a úhradou tohoto výkonu
 • Typickým příkladem je faktura za služby nebo produkty neuhrazená ve smluveném termínu
 • Pohledávka zaniká jejím uhrazením
 • Pohledávky v této skupině mohou být dlouhodobé i krátkodobé

Třetí zúčtovací třída se dělí na sedm podskupin. V každé z nich se účtují jiné typy pohledávek.

 • 31-- Pohledávky z obchodních vztahů
 • 32 – Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
 • 335 – Zúčtování se zaměstnanci
 • 34 – Zúčtování s finančními orgány
 • 35 a 36 – Pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům
 • 37 a 38 – Ostatní pohledávky a závazky

Hlediska dělení pohledávek

Pohledávky a závazky z obchodní činnosti lze členit podle několika kritérií:

 • Doba splatnosti
  • Dlouhodobé – nad 1 rok
  • Krátkodobé – do 1 roku
 • Místo vzniku
  • Tuzemské
  • Zahraniční
 • Odběratelé a dodavatelé

Tuzemské pohledávky

Patří do skupiny 31 – Pohledávky z obchodních vztahů, mohou být dlouhodobé i krátkodobé. Mohou to být pohledávky za odběrateli, pohledávky spojené s používáním směnek, pohledávky z poskytnutých provozních záloh nebo ostatní pohledávky.
Pohledávky za odběrateli vznikají dodáním zboží či služeb odběrateli na fakturu. Pohledávky spojené s používáním směnek patří do skupiny 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry. Pohledávky z poskytnutých provozních záloh jsou označeny číslem 314 a vznikají poskytnutím zálohy dodavateli odběratelem před splněním dodávky. Pohledávky, které neodpovídají náplni předchozích účtů, nemohou být zaúčtovány na vrub těchto účtů. Pro ně jsou určeny některé účty ve skupinách 37 a 38.

Opravné položky a odpis pohledávek

Opravné položky k pohledávkám slouží k zobrazení skutečného stavu účetnictví nebo vrácení uhrazené daně z neuspokojených pohledávek. Opravná položka se účtuje do nákladů. Pokud je položka tvořena v souladu s ZoR, účtuje se na vrub účtu 58, pokud ne, pak na účet 59.
Odpis pohledávek se provádí tehdy, jsou-li pohledávky uznány za nedobytné. V takovém případě se účtuje na účet 546 a 311.

Inventarizace pohledávek

Inventarizace pohledávek a závazků slouží k zjištění:

 • Zda stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu
 • Jestli není reálná hodnota pohledávek nižší než hodnota účetní

Porovnání účetního a skutečného stavu se provádí dokladovou inventurou. Společnost musí sestavit inventurní soupis, který by měl obsahovat soupis pohledávek podle faktur, jejich splatnosti a u pohledávek v cizí měně také přepočet na CZK.
Srovnání reálné a účetní hodnoty se provádí především ve srovnání splatnosti pohledávek. U pohledávek po splatnosti se posuzuje doba, která plynula od splatnosti. Výše rizika nesplacení pohledávky se zvyšuje opravnou položkou.

Ať už potřebujete radu s účtováním nebo si chcete zajistit efektivní uspokojení své pohledávky, kontaktujte nás.

Kontaktní formulář

info
info
info

Ponechte prazdne..: 9+10
Nabídka:

Klienti kteří nám věří

Agip Barum Baumit Canon Energizer Erste Generali ING Krušovice Olma PPL Rauch Škoda UniCredit UNIQA


Jsme členem


AHK-Tschechien-4c.png

jsme clenem_ACA.png

jsme clenem_AIA.png

jsme clenem_TCM.pngemail

info@ok-pohledavky.cz

tel

+420 773 822 168Kontaktní formulář

info

Ponechte prazdne..: 9+10

info
info